Data Service :

 Business Intelligence (BI)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างกราฟด้วยตนเอง

ทั้งหมด 25 รายการ

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI)

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index)

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita)

ดัชนีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ (Gini Index)

ข้อมูลบริการ สถิติรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลบริการ สถิติรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำแนกตามสัญชาติ

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

ข้อมูลบริการ สถิติยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำแนกตามจังหวัด