Data Service :

 Business Intelligence (BI)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างกราฟด้วยตนเอง

ทั้งหมด 28 รายการ

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบรายหัว)

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบ FTE)

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) (Ranking)

อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมไทย (GII) (By Indicator)

ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมไทย (GII) (By Country)

อันดับมหาวิทยาลัยใน Times Higher Education World University Rankings

การจัดอันดับสถาบัน/ศูนย์วิจัยโดย SCImago Institutions Rankings