เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลนโยบายด้าน อววน. ของ สอวช. ​ ตามพระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ได้มีการระบุหน้าที่และอำนาจของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในด้านข้อมูลไว้ ดังนี้ ​ มาตรา ๑๑ วรรค ๗ “กำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการบูรณาการและการเชื่อมโยงกันระหว่างฐานข้อมูลดังกล่าว และประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน” ​ โดยในส่วนของ สอวช. ในฐานะสำนักงานสภานโยบายฯ นั้น ได้มีระบุหน้าที่และอำนาจไว้ ดังมาตรา ๒๒ วรรค ๖ ให้มีหน้าที่และอำนาจในการ “ประสานงานให้มีการจัดทำ บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อสาธารณชนตามประกาศตามมาตรา ๑๑ (๗)” ​ ดังหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายนี้ สอวช. จึงได้มีฝ่ายศูนย์ข้อมูลนโยบายด้าน อววน. เพื่อประสาน ดำเนินการ ศึกษาและรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความสำคัญต่อนโยบายด้าน อววน. และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โดยโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการโดยฝ่ายศูนย์ข้อมูลฯ สอวช. ในปัจจุบัน เช่น

  • การเชื่อมโยงผังโครงสร้างข้อมูล อววน. และการพัฒนาระบบข้อมูล อววน.

  • การประเมินศักยภาพองค์กรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (National Capability Platform -NCAP)

  • การติดตามตัวชี้วัดและการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา​

  • การศึกษาแนวทางด้านการวัดและตัวชี้วัดต่างๆ ที่อาจมีประโยชน์ในเชิงนโยบายในอนาคต หรือตัวชี้วัดที่น่าจับตามอง รวมถึงประเด็นทางวิชาการ

  • การสนับสนุนข้อมูลด้านนโยบายต่างๆ ทั้งภายใน สอวช. และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนและสาธารณชน