สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02-160-5432 02-160-5438-2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม