สถิติน่าสนใจใน

ประเทศไทย

อันดับที่ 28

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2564

68% : 32%

สถิติการลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ ปี 2563

1.33% ของ GDP

สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2563

จำนวน 25 คน/ปี

จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร 10,000 คน ปี 2563

DASH

BOARD

สรุปสถิติสำคัญ

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD)

จำนวนการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อประชากร 1 แสนคน

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

Data Service :

 Business Intelligence (BI)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างกราฟด้วยตนเอง

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) (Ranking)

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) (Ranking)2222

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา

ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

เรื่องที่

น่าสนใจ

ผลงานและ

สิ่งตีพิมพ์