สถิติน่าสนใจใน

ประเทศไทย

อันดับที่ 30

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2566

74% : 26%

สถิติการลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ ปี 2564

1.21% ของ GDP

สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2564

จำนวน 24 คน/ปี

จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร 10,000 คน ปี 2564

DASH

BOARD

สรุปสถิติสำคัญ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

ความสามารถทางนวัตกรรม และ คุณภาพมหาวิทยาลัยไทย

เศรษฐกิจและการลงทุน R&D

กำลังคนทักษะสูง

Data Service :

 Business Intelligence (BI)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างกราฟด้วยตนเอง

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบรายหัว)

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบรายหัว)

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบ FTE)

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบ FTE)

เรื่องที่

น่าสนใจ

ผลงานและ

สิ่งตีพิมพ์