สถิติน่าสนใจใน

ประเทศไทย

อันดับที่ 25

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2567

73% : 27%

สถิติการลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ ปี 2565

1.16% ของ GDP

สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2565

จำนวน 25 คน/ปี

จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร 10,000 คน ปี 2565

DASH

BOARD

สรุปสถิติสำคัญ

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) ★

จำนวนการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อประชากร 1 แสนคน

อันดับมหาวิทยาลัยใน QS

ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในประเทศไทย

Data Service :

 Business Intelligence (BI)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างกราฟด้วยตนเอง

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบรายหัว)

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบรายหัว)

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบ FTE)

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบ FTE)

เรื่องที่

น่าสนใจ

ผลงานและ

สิ่งตีพิมพ์