Data Service :

 Data Catalog (บัญชีข้อมูล)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งหมด 5 รายการ

ความสามารถทางนวัตกรรม และคุณภาพมหาวิทยาลัยไทย

 • อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) (Ranking)
 • อันดับมหาวิทยาลัยใน Times Higher Education World University Rankings
 • อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมไทย (GII) (By Indicator)
 • อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมไทย (GII) (By Country)
 • การจัดอันดับสถาบัน/ศูนย์วิจัยโดย SCImago Institutions Rankings
 • ข้อมูลบริการ สถิติยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำแนกตามจังหวัด
 • ข้อมูลบริการ สถิติยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำแนกตามสัญชาติ
 • ข้อมูลบริการ สถิติรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำแนกตามจังหวัด
 • ข้อมูลบริการ สถิติรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำแนกตามสัญชาติ
 • ข้อมูลบริการ สถิติยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ จำแนกตามจังหวัด
 • ข้อมูลบริการ สถิติยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ จำแนกตามสัญชาติ
 • ข้อมูลบริการ สถิติรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ จำแนกตามจังหวัด
 • ข้อมูลบริการ สถิติรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ จำแนกตามสัญชาติ
 • ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในประเทศไทย

กำลังคนทักษะสูง

 • ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา
 • ข้อมูลนักศึกษาใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
 • ข้อมูลจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (แบบรายหัว)
 • ข้อมูลจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (แบบ FTE)
 • ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบรายหัว)
 • ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบ FTE)

สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI)
 • ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index)
 • ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Emission)
 • ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจสีเขียวโลกThe Global Green Economy Index: GGEI
 • ดัชนีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ (Gini Index)

เศรษฐกิจ และการลงทุน R&D

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita)
 • สัดส่วนมูลค่าการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูง
 • ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

ความสามารถทางเทคโนโลยีของ Startup, SME และเกษตรกร