DASH

BOARD

สรุปสถิติสำคัญ

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD)

Data Service

Business Intelligence (BI)

ปีข้อมูล 2019 - 2022
แหล่งข้อมูล International Institute for Management Development (IMD)

จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

Data Service

Business Intelligence (BI)

ปีข้อมูล 2016 - 2021
แหล่งข้อมูล สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

Data Service

Business Intelligence (BI)

ปีข้อมูล 2016 - 2021
แหล่งข้อมูล สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

อันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ โดย Times Higher Education (THE World University Ranking)​

Data Service

Business Intelligence (BI)

ปีข้อมูล 2017 - 2022
แหล่งข้อมูล Times Higher Education (THE)​

อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม The Global Innovation Index (GII)

Data Service

Business Intelligence (BI)

ปีข้อมูล 2017 - 2021
แหล่งข้อมูล The Global Innovation Index (GII)

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emissions)

Data Service

Business Intelligence (BI)

ปีข้อมูล 2014 - 2018
แหล่งข้อมูล The World Bank​

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index)

Data Service

Business Intelligence (BI)

ปีข้อมูล 2014 - 2019
แหล่งข้อมูล โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

สัดส่วนแรงงานทักษะสูง (Knowledge-intensive employment)

Data Service

Business Intelligence (BI)

ปีข้อมูล 2021
แหล่งข้อมูล The Global Innovation Index (GII)

สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางถึงสูง (Medium- and high-tech value added)

Data Service

Business Intelligence (BI)

ปีข้อมูล 2015 - 2019
แหล่งข้อมูล International Institute for Management Development (IMD)

จำนวนการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อประชากร 1 แสนคน

Data Service

Business Intelligence (BI)

ปีข้อมูล 2016 - 2020
แหล่งข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)