ข้อมูลเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพ (Technology Screening)

ข้อมูลเทคโนโลยีและธุรกิจเทคโนโลยีที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเกิดการต่อยอดเป็นธุรกิจนวัตกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2023
visited: 344 download: 16