ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา

ปีการศึกษา กลุ่มวิชา สาขาวิชา รายละเอียด สังกัดมหาวิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัย (ไทย) หลักสูตร วุฒิการศึกษา (ไทย) เพศ ประเภท จำนวน
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not elsewhere classified มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not elsewhere classified มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not elsewhere classified มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not elsewhere classified มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not elsewhere classified มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not elsewhere classified มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not elsewhere classified มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not elsewhere classified มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 31
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not elsewhere classified มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 15
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not elsewhere classified สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปริญญาตรี ชาย 21
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not elsewhere classified สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปริญญาตรี หญิง 26
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not elsewhere classified สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี ชาย 24
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not elsewhere classified สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี หญิง 13
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ชาย 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี หญิง 40
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี ชาย 100
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี หญิง 187
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปริญญาตรี ชาย 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปริญญาตรี หญิง 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปริญญาตรี ชาย 70
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปริญญาตรี หญิง 86
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี ชาย 16
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี หญิง 15
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี ชาย 15
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี หญิง 21
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี หญิง 16
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาตรี ชาย 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาตรี หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาตรี ชาย 21
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาตรี หญิง 24
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปริญญาตรี ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปริญญาตรี ชาย 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปริญญาตรี หญิง 16
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปริญญาตรี หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปริญญาตรี ชาย 14
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปริญญาตรี หญิง 16
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี ชาย 21
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี หญิง 31
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี หญิง 33
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปริญญาตรี ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปริญญาตรี ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปริญญาตรี หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปริญญาตรี ชาย 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปริญญาตรี หญิง 24
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปริญญาตรี ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปริญญาตรี หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปริญญาตรี ชาย 10
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปริญญาตรี หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี ชาย 26
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี หญิง 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาตรี ชาย 23
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาตรี หญิง 20
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาตรี ชาย 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาตรี หญิง 13
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาตรี ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาตรี หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี ชาย 27
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี หญิง 36
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปริญญาตรี ชาย 10
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปริญญาตรี หญิง 21
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี ชาย 18
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี หญิง 45
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี ชาย 199
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี หญิง 117
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี ชาย 64
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี หญิง 85
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 76
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 180
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี ชาย 103
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี หญิง 221
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท ชาย 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท หญิง 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาเอก หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี ชาย 73
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี หญิง 189
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Agriculture not further defined สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท หญิง 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต หญิง 18
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี หญิง 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ ปริญญาตรี ชาย 30
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ ปริญญาตรี หญิง 21
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ ปริญญาตรี ชาย 25
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ ปริญญาตรี หญิง 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี หญิง 33
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี ชาย 14
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี หญิง 23
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปริญญาตรี หญิง 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปริญญาตรี ชาย 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปริญญาตรี หญิง 29
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปริญญาตรี หญิง 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 30
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปริญญาตรี ชาย 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาเอก ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาโท ชาย 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาโท หญิง 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี ชาย 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี หญิง 13
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี ชาย 14
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี หญิง 32
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาโท ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาโท หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาเอก ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี ชาย 17
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี หญิง 38
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี ชาย 28
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี หญิง 26
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี ชาย 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี หญิง 27
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี หญิง 23
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปริญญาตรี หญิง 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาตรี ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปริญญาตรี ชาย 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปริญญาตรี หญิง 23
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปริญญาตรี ชาย 29
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปริญญาตรี หญิง 25
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี หญิง 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี ชาย 23
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี หญิง 24
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปริญญาตรี หญิง 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี ชาย 15
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี หญิง 14
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี หญิง 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปริญญาตรี ชาย 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปริญญาตรี ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปริญญาโท ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปริญญาโท หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปริญญาตรี ชาย 35
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปริญญาตรี ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาตรี ชาย 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาตรี หญิง 15
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาตรี ชาย 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาตรี หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญาตรี ชาย 56
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญาตรี หญิง 41
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปริญญาตรี หญิง 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปริญญาตรี ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปริญญาตรี หญิง 15
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปริญญาตรี หญิง 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปริญญาตรี ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปริญญาตรี หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปริญญาตรี ชาย 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปริญญาตรี หญิง 18
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปริญญาตรี ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปริญญาตรี หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี ชาย 10
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี หญิง 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาตรี ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาตรี หญิง 14
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาตรี ชาย 22
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาตรี หญิง 18
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปริญญาตรี หญิง 15
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี หญิง 54
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาโท หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาโท หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี หญิง 17
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี ชาย 14
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี หญิง 37
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ชาย 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี หญิง 103
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี หญิง 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาเอก หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี ชาย 45
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี หญิง 150
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท หญิง 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท หญิง 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี หญิง 13
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี ชาย 10
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี หญิง 38
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี หญิง 10
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 20
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 45
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 71
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 51
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 126
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 20
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 10
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 21
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 18
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 54
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 24
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 13
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 18
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 10
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 21
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 22
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 39
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท หญิง 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาตรี ชาย 37
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาตรี หญิง 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาตรี หญิง 35
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี ชาย 22
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี หญิง 26
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี หญิง 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี ชาย 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี หญิง 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี ชาย 23
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี หญิง 16
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี ชาย 25
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี หญิง 18
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี ชาย 10
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี ชาย 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี หญิง 30
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี ชาย 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี หญิง 46
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี ชาย 22
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี หญิง 15
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี หญิง 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี ชาย 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี หญิง 22
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี ชาย 28
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี หญิง 22
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี ชาย 16
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี หญิง 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี ชาย 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาโท หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี ชาย 13
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี หญิง 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี ชาย 53
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี หญิง 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี ชาย 59
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี หญิง 13
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปริญญาตรี ชาย 18
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปริญญาตรี หญิง 21
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปริญญาตรี ชาย 15
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปริญญาตรี หญิง 21
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี หญิง 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี หญิง 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชาย 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หญิง 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หญิง 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี ชาย 20
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี หญิง 23
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี ชาย 25
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี หญิง 20
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี ชาย 22
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี หญิง 75
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี ชาย 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาเอก ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาเอก ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาเอก หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาตรี ชาย 20
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาตรี หญิง 81
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาตรี ชาย 27
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาตรี หญิง 65
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาโท ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาโท หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาโท ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาโท หญิง 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาตรี หญิง 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 25
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 111
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 58
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 14
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 37
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 71
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 62
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 79
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 92
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 26
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 77
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 14
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 37
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 58
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 54
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 38
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 16
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 20
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชน อนุปริญญา ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชน อนุปริญญา หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยะลา หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชน อนุปริญญา ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยะลา หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชน อนุปริญญา หญิง 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนแพร่ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชน อนุปริญญา ชาย 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนแพร่ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชน อนุปริญญา หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชน อนุปริญญา ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชน อนุปริญญา หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปริญญาตรี ชาย 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปริญญาตรี หญิง 23
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี หญิง 24
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี ชาย 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี หญิง 64
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี ชาย 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Crop and livestock production สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี หญิง 14
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปริญญาตรี ชาย 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 18
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเอก หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท หญิง 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 74
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 135
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี ชาย 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Agriculture Horticulture สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ ปริญญาตรี ชาย 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ ปริญญาตรี หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี ชาย 15
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี หญิง 25
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี หญิง 10
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปริญญาตรี หญิง 10
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี ชาย 10
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี หญิง 23
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี ชาย 14
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี หญิง 36
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี ชาย 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี หญิง 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปริญญาตรี ชาย 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปริญญาตรี หญิง 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปริญญาตรี ชาย 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปริญญาตรี หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาตรี ชาย 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาตรี หญิง 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญาตรี หญิง 12
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปริญญาตรี ชาย 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปริญญาตรี หญิง 13
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาตรี ชาย 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาตรี หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี หญิง 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท หญิง 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี ชาย 13
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี หญิง 20
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี หญิง 13
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 87
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 165
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 43
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 78
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี หญิง 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี ชาย 21
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี หญิง 14
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี ชาย 21
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี หญิง 22
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี ชาย 11
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี ชาย 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี ชาย 28
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี หญิง 10
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี ชาย 19
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี หญิง 16
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปริญญาตรี ชาย 17
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปริญญาตรี หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี ชาย 18
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 52
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 66
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี ชาย 26
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี หญิง 17
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี ชาย 31
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี หญิง 44
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท หญิง 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี ชาย 14
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Fisheries Fisheries สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี หญิง 35
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี หญิง 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 68
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 141
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 13
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 17
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Forestry Forestry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก หญิง 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท หญิง 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ชาย 32
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี หญิง 82
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ ปริญญาตรี หญิง 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี ชาย 13
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี หญิง 57
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี หญิง 32
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาตรี ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาตรี หญิง 22
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี หญิง 17
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาตรี ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาตรี หญิง 16
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปริญญาตรี ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปริญญาตรี หญิง 16
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 89
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 10
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 33
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 8
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 9
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ชาย 37
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี หญิง 76
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเอก ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเอก หญิง 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี ชาย 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี หญิง 13
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท ชาย 2
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท หญิง 1
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี ชาย 21
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี หญิง 34
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท หญิง 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปริญญาตรี ชาย 35
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปริญญาตรี หญิง 68
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี ชาย 6
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี หญิง 22
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี หญิง 18
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี หญิง 32
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี ชาย 7
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี หญิง 16
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Agriculture, forestry,fisheries and veterinary Veterinary Veterinary มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปริญญาตรี หญิง 3
2562 Arts and humanities Arts Arts not elsewhere classified มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Arts and humanities Arts Arts not elsewhere classified มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Arts and humanities Arts Arts not further defined มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี ชาย 13
2562 Arts and humanities Arts Arts not further defined มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี หญิง 35
2562 Arts and humanities Arts Arts not further defined มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปริญญาตรี ชาย 1
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ชาย 5
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท หญิง 30
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก หญิง 1
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ชาย 2
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท หญิง 1
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ชาย 15
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี หญิง 31
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี ชาย 322
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี หญิง 151
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี ชาย 31
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี หญิง 11
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี ชาย 45
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี หญิง 53
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี ชาย 56
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี หญิง 54
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี ชาย 26
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี หญิง 33
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี ชาย 1
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี ชาย 22
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี หญิง 11
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปริญญาตรี ชาย 1
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปริญญาตรี ชาย 10
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปริญญาตรี หญิง 25
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ชาย 3
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก หญิง 3
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 9
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 26
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 8
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 13
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ชาย 8
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท หญิง 16
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี DigiPen ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี ชาย 19
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี DigiPen ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี หญิง 20
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี ชาย 56
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี หญิง 69
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี ชาย 14
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี หญิง 20
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี ชาย 105
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี หญิง 80
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาโท ชาย 1
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาโท หญิง 5
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปริญญาตรี ชาย 17
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปริญญาตรี หญิง 19
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ปริญญาตรี ชาย 30
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ปริญญาตรี หญิง 33
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี ชาย 14
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี หญิง 26
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี ชาย 60
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี หญิง 237
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี ชาย 43
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี หญิง 41
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี ชาย 49
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี หญิง 22
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท ชาย 8
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท หญิง 3
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี ชาย 8
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี หญิง 24
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี ชาย 2
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่น (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี ชาย 1
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่น (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี ชาย 11
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี หญิง 21
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี หญิง 6
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี ชาย 60
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี หญิง 56
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี ชาย 17
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี หญิง 11
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี ชาย 26
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี หญิง 27
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท ชาย 2
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท ชาย 4
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท หญิง 1
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาเอก ชาย 1
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี ชาย 33
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี หญิง 58
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี ชาย 11
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี หญิง 1
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปริญญาตรี ชาย 54
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปริญญาตรี หญิง 53
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปริญญาตรี ชาย 32
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปริญญาตรี หญิง 32
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปริญญาตรี ชาย 12
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปริญญาตรี หญิง 9
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปริญญาตรี หญิง 4
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปริญญาตรี ชาย 3
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปริญญาตรี หญิง 3
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาตรี ชาย 13
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาตรี หญิง 10
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาตรี ชาย 68
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาตรี หญิง 57
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาตรี ชาย 6
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาตรี หญิง 11
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปริญญาตรี ชาย 38
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปริญญาตรี หญิง 69
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาโท หญิง 4
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปริญญาตรี หญิง 2
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปริญญาตรี ชาย 28
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปริญญาตรี หญิง 29
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปริญญาตรี ชาย 28
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปริญญาตรี หญิง 12
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรี ชาย 18
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรี หญิง 51
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรี ชาย 39
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรี หญิง 43
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรี ชาย 44
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรี หญิง 25
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี ชาย 44
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี หญิง 55
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปริญญาตรี ชาย 4
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปริญญาตรี หญิง 11
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปริญญาตรี ชาย 58
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปริญญาตรี หญิง 73
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปริญญาตรี ชาย 14
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปริญญาตรี หญิง 34
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี ชาย 19
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี หญิง 17
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี ชาย 16
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี หญิง 8
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี ชาย 6
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี หญิง 11
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี ชาย 6
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี หญิง 8
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปริญญาตรี ชาย 21
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปริญญาตรี หญิง 33
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปริญญาตรี ชาย 17
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปริญญาตรี หญิง 14
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปริญญาตรี ชาย 19
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปริญญาตรี หญิง 19
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปริญญาตรี ชาย 7
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปริญญาตรี หญิง 8
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาตรี ชาย 23
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาตรี หญิง 9
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญาตรี ชาย 11
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญาตรี หญิง 12
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี ชาย 2
2562 Arts and humanities Arts Audio-visual techniques and media production มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนต์และการสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี ชาย 5
2562 Arts and humanities