ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา

ปีการศึกษา กลุ่มวิชา สาขาวิชา รายละเอียด สังกัดมหาวิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัย (ไทย) หลักสูตร วุฒิการศึกษา (ไทย) เพศ ประเภท จำนวน

ColumnChart

1.png

ColumnChart

1.png

BarChart

1.png

BarChart

1.png

PieChart

1.png

AreaChart

1.png

DonutChart

1.png

LineChart

1.png

+
เพิ่มค่าของแกน X

+
เพิ่มค่าของกลุ่มข้อมูล

คำอธิบายชุดข้อมูล

ชื่อชุดข้อมูล

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มวิชา

หมวดหมู่

การอุดมศึกษา

แหล่งที่มาข้อมูล

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ปีข้อมูล

2019