ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

ประเภทค่าใช้จ่าย หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย ปีข้อมูล ค่าใช้จ่ายด้าน R&D (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 2558 84671
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2558 0.62
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) 2558
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร 2558
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2558
- ภาครัฐบาล จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2558 5669
- ภาคอุดมศึกษา จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2558 15992
- ภาครัฐวิสาหกิจ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2558 2757
- ภาคเอกชน จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2558 59442
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2558 811
จำแนกตามประเภทการวิจัย จำแนกตามประเภทการวิจัย 2558
- การวิจัยพื้นฐาน จำแนกตามประเภทการวิจัย 2558 12445
-การวิจัยประยุกต์ จำแนกตามประเภทการวิจัย 2558 30203
- การพัฒนาเชิงทดลอง จำแนกตามประเภทการวิจัย 2558 36140
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2558
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2558 21058
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2558 26275
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2558 7906
- สังคมศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2558 5598
- เกษตรศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2558 17656
- มนุษยศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2558 853
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 2559 113556
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2559 0.78
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) 2559
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร 2559
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2559
- ภาครัฐบาล จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2559 8178
- ภาคอุดมศึกษา จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2559 20356
- ภาครัฐวิสาหกิจ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2559 1721
- ภาคเอกชน จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2559 82844
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2559 456
จำแนกตามประเภทการวิจัย จำแนกตามประเภทการวิจัย 2559
- การวิจัยพื้นฐาน จำแนกตามประเภทการวิจัย 2559 17443
-การวิจัยประยุกต์ จำแนกตามประเภทการวิจัย 2559 37429
- การพัฒนาเชิงทดลอง จำแนกตามประเภทการวิจัย 2559 58684
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2559
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2559 31655
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2559 37293
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2559 9176
- สังคมศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2559 8548
- เกษตรศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2559 24767
- มนุษยศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2559 1879
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 2560 155143
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2560 1
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) 2560 1033081
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร 2560 2344
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2560
- ภาครัฐบาล จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2560 6509
- ภาคอุดมศึกษา จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2560 21485
- ภาครัฐวิสาหกิจ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2560 1931
- ภาคเอกชน จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2560 124110
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2560 1108
จำแนกตามประเภทการวิจัย จำแนกตามประเภทการวิจัย 2560
- การวิจัยพื้นฐาน จำแนกตามประเภทการวิจัย 2560 14922
-การวิจัยประยุกต์ จำแนกตามประเภทการวิจัย 2560 42076
- การพัฒนาเชิงทดลอง จำแนกตามประเภทการวิจัย 2560 98145
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2560
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2560 39931
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2560 74430
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2560 14549
- สังคมศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2560 12432
- เกษตรศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2560 11594
- มนุษยศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2560 2207
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 2561 182357
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2561 1.11
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) 2561 1019278
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร 2561 2746
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2561
- ภาครัฐบาล จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2561 8758
- ภาคอุดมศึกษา จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2561 28044
- ภาครัฐวิสาหกิจ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2561 1877
- ภาคเอกชน จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2561 143016
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2561 662
จำแนกตามประเภทการวิจัย จำแนกตามประเภทการวิจัย 2561
- การวิจัยพื้นฐาน จำแนกตามประเภทการวิจัย 2561 25273
-การวิจัยประยุกต์ จำแนกตามประเภทการวิจัย 2561 48752
- การพัฒนาเชิงทดลอง จำแนกตามประเภทการวิจัย 2561 108332
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2561
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2561 58327
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2561 85696
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2561 13690
- สังคมศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2561 10770
- เกษตรศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2561 11859
- มนุษยศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2561 2015
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 2562 193072
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2562 1.14
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) 2562 1069511
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร 2562 2901
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2562
- ภาครัฐบาล จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2562 9124
- ภาคอุดมศึกษา จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2562 30664
- ภาครัฐวิสาหกิจ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2562 1732
- ภาคเอกชน จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2562 150703
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2562 849
จำแนกตามประเภทการวิจัย จำแนกตามประเภทการวิจัย 2562
- การวิจัยพื้นฐาน จำแนกตามประเภทการวิจัย 2562 26929
-การวิจัยประยุกต์ จำแนกตามประเภทการวิจัย 2562 54478
- การพัฒนาเชิงทดลอง จำแนกตามประเภทการวิจัย 2562 111665
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2562
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2562 61616
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2562 84765
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2562 17278
- สังคมศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2562 13608
- เกษตรศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2562 13656
- มนุษยศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2562 2149
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 2563 208010
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2563 1.33
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) 2563 1023408
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร 2563 3143
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2563
- ภาครัฐบาล จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2563 18364
- ภาคอุดมศึกษา จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2563 37127
- ภาครัฐวิสาหกิจ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2563 1833
- ภาคเอกชน จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2563 141706
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2563 730
ไม่ระบุ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2558
ไม่ระบุ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2559
ไม่ระบุ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2560
ไม่ระบุ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2561
ไม่ระบุ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2562
ไม่ระบุ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 2563 8250
จำแนกตามประเภทการวิจัย จำแนกตามประเภทการวิจัย 2563
- การวิจัยพื้นฐาน จำแนกตามประเภทการวิจัย 2563 17396
-การวิจัยประยุกต์ จำแนกตามประเภทการวิจัย 2563 62647
- การพัฒนาเชิงทดลอง จำแนกตามประเภทการวิจัย 2563 127652
ไม่ระบุ จำแนกตามประเภทการวิจัย 2558
ไม่ระบุ จำแนกตามประเภทการวิจัย 2559
ไม่ระบุ จำแนกตามประเภทการวิจัย 2560
ไม่ระบุ จำแนกตามประเภทการวิจัย 2561
ไม่ระบุ จำแนกตามประเภทการวิจัย 2562
ไม่ระบุ จำแนกตามประเภทการวิจัย 2563 315
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2563
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2563 104538
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2563 52214
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2563 18779
- สังคมศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2563 17975
- เกษตรศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2563 12391
- มนุษยศาสตร์ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2563 2085
ไม่ระบุ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2558
ไม่ระบุ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2559
ไม่ระบุ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2560
ไม่ระบุ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2561
ไม่ระบุ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2562
ไม่ระบุ จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2563 28
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2558
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2559
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2560
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2561
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2562
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) 2563

ColumnChart

1.png

ColumnChart

1.png

BarChart

1.png

BarChart

1.png

PieChart

1.png

AreaChart

1.png

DonutChart

1.png

LineChart

1.png

+
เพิ่มค่าของแกน X

+
เพิ่มค่าของกลุ่มข้อมูล

คำอธิบายชุดข้อมูล

ชื่อชุดข้อมูล

ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

หมวดหมู่

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งที่มาข้อมูล

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปีข้อมูล

2015 - 2019