ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบรายหัว)

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบรายหัว)

บุคลากร กลุ่ม หมวดหมู่ ประเภท ปี ข้อมูลจำนวนบุคลากร
นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 108227
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 12317
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 58181
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 1497
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 35465
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 767
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 108227
- ชาย นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 31960
- หญิง นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 40802
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 35465
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 108227
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 1808
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 44634
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 14672
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 7276
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 3991
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 381
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 35465
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 108227
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 68
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 36961
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 44322
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 26876
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 0
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 108227
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 11099
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 15057
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 11879
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 23862
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 7367
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 3498
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2558 35465
นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 137284
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 12551
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 68673
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 1537
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 53576
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 947
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 137284
- ชาย นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 57172
- หญิง นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 64848
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 15264
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 137284
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 1635
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 35722
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 28051
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 11931
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 5871
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 498
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 53576
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 137284
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 236
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 53035
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 52422
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 31591
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 0
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 137284
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 10896
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 14311
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 17701
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 7238
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 28996
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 4566
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2559 53576
นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 150175
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 14287
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 72422
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 1683
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 60781
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 1002
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 150175
- ชาย นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 75522
- หญิง นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 74653
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 150175
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 4331
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 36551
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 28248
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 14726
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 4928
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 610
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 60781
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 150175
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 2726
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 68475
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 49588
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 29386
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 0
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 150175
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 11435
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 19925
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 14585
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 30647
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 8415
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 4387
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2560 60781
นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 178908
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 15704
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 74570
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 1531
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 86191
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 912
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 178908
- ชาย นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 88638
- หญิง นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 89827
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 443
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 178908
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 1532
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 29343
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 37381
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 16146
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 5790
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 844
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 87872
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 178908
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 3044
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 85955
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 56846
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 31159
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 1904
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 178908
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 14134
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 17681
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 16001
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 31046
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 9016
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 4839
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2561 86191
นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 180524
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 14979
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 73057
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 995
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 90994
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 499
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 180524
- ชาย นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 89905.1756
- หญิง นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 90618.8244
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 0
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 180524
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 1422
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 28098
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 35967
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 15608
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 5740
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 850
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 92839
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 180524
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 3139
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 89167.7672
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 56057.633
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 30236.5998
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 1923
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 180524
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 14037
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 17078
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 15554
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 29258
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 8834
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 4769
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2562 90994
นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 203252
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 15157
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 71531
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 1070
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 114751
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 743
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 203252
- ชาย นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 109968
- หญิง นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 93284
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 -
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 203252
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 3647
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 24014
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 29901
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 13870
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 5013
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 727
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 126080
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 203252
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 4080
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 76489
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 92286
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 28099
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 2298
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 203252
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 12927
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 18771
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 16446
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 27593
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 8427
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 4337
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2563 114751
นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 178301
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 13819
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 69369
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 832
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 93557
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 724
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 178301
- ชาย นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 91591
- หญิง นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 86710
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 -
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 178301
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 3029
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 28728
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 25851
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 15077
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 5275
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 727
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 99614
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 178301
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 1938
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 63926
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 78230
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 34207
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 0
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 178301
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 13321
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 18667
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 15195
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 25259
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 7219
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 5083
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบรายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบรายหัว) 2564 93557

คำอธิบายชุดข้อมูล

ชื่อชุดข้อมูล

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบรายหัว)

หมวดหมู่

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งที่มาข้อมูล

IMD

ปีข้อมูล

2022