ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบ FTE)

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบ FTE)

บุคลากร กลุ่ม หมวดหมู่ ประเภท ปี ค่า
นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) 2558
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 59416
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 6420
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 21332
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 893
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 30234
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 537
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 59416
- ชาย นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 12605
- หญิง นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 16577
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 30234
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 0
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2558
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2558
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2558
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2558
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2558
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2558
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2558
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 59416
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 28
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 28636
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 20807
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 9945
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 0
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 59416
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 4482
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 6177
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 5049
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 8782
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 3498
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 1194
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2558 30234
นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) 2559
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 83349
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 7285
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 26980
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 977
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 47363
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 744
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 83349
- ชาย นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 32670
- หญิง นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 39953
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 10726
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 0
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2559
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2559
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2559
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2559
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2559
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2559
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2559
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 83349
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 110
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 43024
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 27871
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 12344
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 0
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 83349
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 4694
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 5968
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 7272
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 12858
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 3410
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 1784
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2559 47363
นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) 2560
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 93457
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 7528
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 27294
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 1150
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 56782
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 703
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 93457
- ชาย นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 48081
- หญิง นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 45376
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 0
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 0
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2560
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2560
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2560
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2560
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2560
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2560
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2560
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 93457
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 1015
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 54583
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 26770
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 11089
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 0
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 93457
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 4662
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 7387
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 5176
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 13610
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 4001
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 1839
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2560 56782
นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) 2561
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 122061
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 8380
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 28521
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 1026
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 83482
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 652
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 122061
- ชาย นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 62284
- หญิง นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 59538
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 239
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 122061
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 575
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 14371
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 14500
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 6072
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 2185
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 298
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 84060
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 122061
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 1550
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 75301
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 32155
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 11913
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 1142
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 122061
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 5733
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 6798
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 5801
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 13801
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 4410
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 2036
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2561 83482
นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) 2562
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 124640
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 8081
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 28946
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 859
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 86370
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 384
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 124640
- ชาย นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 63839.505
- หญิง นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 60800.495
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2562
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 124640
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 540
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 13896
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 14338
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 6164
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 2274
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 319
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 87109
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 124640
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 1668
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 77525.978
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 32377.643
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 11913.379
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 1155
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 124640
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 5928
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 6822
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 5782
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 13267
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 4373
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 2098
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2562 86370
นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) 2563
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 144480
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 8417
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 26902
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 798
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 107855
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 508
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 144480
- ชาย นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 83014
- หญิง นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 61466
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 -
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 144480
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 1300
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 10454
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 11255
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 5155
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 1876
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 249
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 114191
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 144480
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 1820
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 63646
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 66514
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 11073
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 1427
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 144480
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 5510
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 7137
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 5951
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 12166
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 4077
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 1784
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2563 107855
จำแนกตามช่วงอายุ บุคลากรFTE นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ บุคลากรFTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ บุคลากรFTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ บุคลากรFTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ บุคลากรFTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ บุคลากรFTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ บุคลากรFTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ บุคลากรFTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ บุคลากรFTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 161212
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 973
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 50920
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 56382
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 22565
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 30372
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 161212
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 7846
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 9732
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 8195
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 12804
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 5233
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 2474
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 114928
นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 121588
- ภาครัฐบาล นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 8306
- ภาคอุดมศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 26612
- ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 693
- ภาคเอกชน นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 85480
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 497
จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 121588
- ชาย นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 61027
- หญิง นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 60561
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามเพศ นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 0
จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 121588
- ต่ำกว่า 25 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 963
- 25-34 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 13730
- 35-44 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 9975
- 45-54 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 5962
- 55-64 ปี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 2058
- 65ปีขึ้น นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 268
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามช่วงอายุ นักวิจัย FTE นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 88632
จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 121588
- ต่ำกว่าป.ตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 558
- ปริญญาตรี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 46732
- ปริญญาโท นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 53023
- ปริญญาเอก นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 21275
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามวุฒิการศึกษา นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 0
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 121588
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 6112
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 7593
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 5532
- สังคมศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 10881
- เกษตรศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 3820
- มนุษยศาสตร์ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 2170
- ไม่ระบุ นักวิจัย (แบบ FTE) จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) นักวิจัย (แบบ FTE) 2564 85480

คำอธิบายชุดข้อมูล

ชื่อชุดข้อมูล

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แบบ FTE)

หมวดหมู่

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งที่มาข้อมูล

IMD

ปีข้อมูล

2022