ขอเชิญรับชมวิดีโอสรปุผลการดำเนินงานโครงการสร้างต้นแบบนโยบายแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่นำร่อง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพอื่นๆ

ขอเชิญรับชมวิดีโอสรปุผลการดำเนินงานโครงการสร้างต้นแบบนโยบายแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่นำร่อง จังหวัดเชียงราย . โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง . ซึ่งจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย