ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ Government Data Catalog (GD Catalog) ของ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

รูปภาพอื่นๆ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.), สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะอยู่ในรูปแบบ รายงาน PDF, CSV, ภาพ และการเชื่อม API ตัวอย่าง
1. ข้อมูลการประชุมสภานโยบาย จาก สอวช. ทำให้ประชาชนทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานเชิงนโยบายด้าน อววน
2. ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบโจทย์ความต้องการทักษะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

https://gdcatalog.nxpo.or.th/